ABOUT

Over mijn recent werk – About my recent work

Zijn recent werk bestaat vooral uit portretten en figuren die door middel van abstrahering, introspectief worden en afstand nemen van een specifieke herkenning of persoon. Deze anonimiteit geeft ruimte voor bevreemding, die de kijker aanspreekt en bevraagt. Identiteit ervaart de kunstenaar als een perpetuum mobile: een puzzel die in zijn werk wordt vertaald door een zoekend licht en schaduwspel, waarbij fragmentatie, transparante en dekkende delen, de logica van diepte en voorspelbaarheid breken. Dit alles resulteert in een ‘ onderhuids’ gevoel hetwelk de kunstenaar letterlijk benadert met barsten , textuur en reliëflijnen die zijn doorgetekend in diepere en kwetsbare lagen van het menselijk portret en lichaam. Hierdoor is het beeld gereduceerd naar een kern waarbij een vorm van esthetiek verleidt en de introvertheid van de menselijke psyche verontrust.

De wereld die ontstaat tussen deze figuratieve suggestie en abstracte gevoeligheid komt tot stand door de grafische vormgeving te versmelten met de picturale schilderkunst. De kunstenaar varieert met beslissende penseelstreken , die hij heeft geërfd van zijn opleiding in Chinese penseeltechnieken, maar laat zich ook verleiden door de subtiele overgangen van olieverf of houtskoolpoeder die hij in zijn tegenstellingen van olie en water verenigt.

His recent work mainly consists of portraits and figures that, through abstraction, become introspective and unrecognizable. This anonymity leaves room for strangeness, which appeals to and questions the viewer. The artist experiences identity as a perpetuum mobile: a puzzle that is translated in his work by playing with light and shadow, in which fragmentation, transparent and opaque parts, break the logic of depth and predictability. The artist works with cracks, texture and relief lines that are drawn in deeper and vulnerable layers of the human portrait and body. This reduces the image to a core where a form of aesthetic seduces and disturbs the introvertedness of the human psyche. The world that arises between this figurative suggestion and abstract sensibility is created by fusing a graphic approch with pictorial painting. The artist varies with decisive brushstrokes, which he has inherited from his training in Chinese brush techniques, but is also seduced by the subtle transitions of oil paint or charcoal powder, which he combines by using both mediums of oil and water

Scroll to Top